Prolog la Povestea lui Ave (integral)

Imaginea e preluată, cu voia auctorului nesupalat, sper, de pe Net & Nat…oops

Abordându-mă cu onoranta propunere de a-mi publica însemnările despre experienţa „Apelului către Europa”, din 1980-81, Vladimir Tismăneanu m-a provocat, între altele, să răspund la asemenea întrebări, precum:  „De ce nu a avut România disidenţă ? Sigur, au fost voci izolate, perfect respectabile. Dar de ce a lipsit acţiunea colectivă?  De ce a eşuat Mişcarea Goma? Au existat mişcări muncitoreşti, dar de  ce nu s-a solidarizat intelgentsia cu ele (VJ, SLOMR, Brasov) ? De ce nu a devenit Cenaclul de luni echivalentul lui Jazz section din Cehoslovacia ? De ce n-am avut un KOR?  Era PCR mai perfid dacat PMUP? Era Securitatea omnipotenta? De ce nu a creat Apelul tau o tache d’huile ?” Etc.

Un prim răspuns la aceste întrebări l-am schiţat încă din Apelul către Europa, de fapt. Am zis acolo că, dacă suntem ceea ce suntem, asta se datorează în primul rând trecutului nostru, seminţei & seminţiei din care suntem plămădiţi  ab ovo,  dar mai ales civilizaţiei în care ne-am copt şi răscopt timp de secole, civilizaţie dominată  de   ortodoxism, osmanlism, fanariotism şi muscălism, într-un cuvânt de orientalism, peste care s-a suprapus, colac preste pupăză, comunizmul (așa cum pronunțau tartorii staliniști aborigeni, după modelul fonetic rusesc).

Ortodoxismul a lucrat în România în sensul moleşirii latinităţii originare, al inhibării activismului şi voluntarismului specific acestei rase, al devitalizării treptate. Dintr-o etnicitate plină de iniţiativă, cu o puternică personalitate virilă, ortodoxismul a făcut o turmă de sclavi, un harem pus la dispoziţia bărbăţiilor imperiale de pretutindeni. Principiul ortodox : “Orice împărăţie este de la Dumnezeu” a fost inculcat poporului sub forma neaoşă: “Vin ai noştri, pleacă ai noştri !”, ceea ce a permis ca toţi străinii ce ne-au calcat de-a lungul vremii (de la Huni pînă la Ruşi) să ajungă sa ne fie străini stăpîni. Feminitatea, frica, supuşenia, pasivitatea, ospitalitatea laşă au pătruns masiv în mentalitatea urmaşilor legiunilor cu acvilă şi ai oştirilor cu cap de lup, îndepărtîndu-i de matca lor (fundată pe urbanizare, meşteşuguri, comerţ, război) şi implantîndu-i într-un stil de viaţă specific oriental, tradus prin lentoare spirituală, ruralism, anistorism, depolitizare, absenteism social. Termenul de “valah”, care la origine însemna “roman”, a ajuns sa însemne “cioban”. Cetăţile fortificate, castrele romane şi davele, importantele centre urbane s-au ruinat prin neuz, ţara fiind împînzită cu atemporale obşti săteşti şi cu mănăstiri : consecinţe şi cauze ale orientalizării. Drept urmare, şi cultura acestui popor orientalizat va deveni, pe de o parte, folclorică, arhaizantă, iar pe de alta, bisericoasă la modul cultic, dogmatic. Orice notă de intelectualitate, de iniţiativă, de libertate lipseşte şi prin urmare lipseşte elita. Nici o personalitate nu poate irumpe în afara dogmei, relieful ideal e “spaţiul mioritic”, cuminţenia duce la hieratism, raţionalitatea şi artisticitatea trebuie să dispară. E o teribilă încremenire bizantină, consecinţă a unei utopii a aşteptării, o răbdare imbecilizantă, o mortificare continuă, o degenerare. Orientul pătrunde în acest spaţiu european (lăsat fără apărare) prin toţi porii, prin fisurile etnice, insinuîndu-se cu viclenia somnului religios.
Dominaţia otomană – extinsă pe durata a câteva secole -, din contra, a vulgarizat poporul. Vulgarizarea, în acest context, trebuie înţeleasă în sensul deschiderii bruşte, catastrofice, a supapei vitalităţii populare – inhibate de ortodoxism – către un mod de viaţă dezaxat, ceea ce se va numi balcanism. Frustrat de independenţă şi spoliat de specificitate, pe de o parte, năpădit de o concreteţe barbară, pe de alta, poporul îşi va canaliza energia într-o viaţă tipică de bîlci oriental, impur, iraţional, lipsit de orice teleologie. Lenea, corupţiile, hoţiile, prostituţiile de toate felurile pătrund debordant.
Pe acest teren entropic, degradat pînă la nefiinţă, utopiile prind foarte uşor rădăcini. Iar cea mai teribilă dintre utopii este comunismul.

(Apelul către Europa, 1980).

De acord, ortodoxismul a avut şi mari merite, printre care dezvoltarea limbii române scrise – o dată cu iniţiativele de traducere a Paliilor în rumâneşte, începând cu secolul 16 – e meritul său cel mai de seamă, dar asta nu schimbă datele problemei şi oricum nu e locul şi timpul, acum și aici, să discutăm pro şi contra despre ortodoxism, osmanlism, fanariotism, muscălism or comunism. După părerea mea, inerţia cvasitotală a românilor în timpul Iepocii Comunizmului, comparabilă poate doar cu a vecinilor bulgari, se datorează faptului că noi n-am avut o  mare cultură sau civilizaţie  modernă în spate, n-am avut, de pildă, o literatură strict originală şi de mare bogăţie stilistică, asta ca să nu mai vorbim de sisteme filosofice de anvergură, de o pictură, sculptură, arhitectură sau muzică de nivel sofisticat, care să-i fi creat boborului compus din rumânaşii noştri statistici (cunoscuţi de neamurile înconjurătoare ca ale pizmaşii titircă inimă-rea) şi un altfel de imaginar ori un altfel de model uman decât acela al eresurilor daco-tracice sau legendelor paleocreştine or pastorale, al halimalei balcanice or al weltanshauung-ului mioritic. Spre deosebire, creştinismul de tip occidental, în pofida unor episoade nefericite precum cele generate de talibanii inchizitoriali, a încurajat ştiinţele şi artele laice – în limita mentalităţilor vremilor după vremi, desigur -, dacă nu direct, atunci prin principii şi seniori catolici or reformaţi, mulţi dintre ei rămaşi în istorie mai mult ca protectori ai unor artişti, filosofi ori savanţi renumiți, decât pentru celelalte fapte ale lor, de apărători ai dreptei credinţe sau de conducători ai poporului perisabil, de zi cu zi. Or, la noi, dacă s-a mai găsit – arareori ! – câte vreun domnitor un pic mai luminat sau vreun boier halea, care să  sponsorizeze cu vreo schembea sau vreo pungă de firfirici pe vreun meşter or menestrel balcanic, meşteru’ era pus, în contraserviciu, să-i mai construiască vreo beserică or mânăstire, să-l zugrăvească pe zidurile ctitoriei dimpreună cu coconul familial, ori să-i traducă sau explice Palia,  şi nu de alta, ci pentru ca vodă sau boiarul să fie sigur că astfel îşi va asigura un loc călduţ pe lumea ailaltă, cel puţin la fel de plăcut ca pe lumea asta păcătoasă, n-aşa? Or, astfel îţi salvezi, poate, sufletul individual ceresc, însă laşi de izbelişte sufletele reale viitoare, next generations de nepoţi şi strănepoţi, al căror viitor e sigur numai în măsura în care strămoşii se vor fi îngrijit nu doar de sufletu’ dumnealor din descărnatele ceruri or de mica agoniseală familială, ci de patria reală de pe Planeta-Ou, scoţând-o din sălbăticie, hiigenizând-o, legiferând-o, învăţând-o, luminând-o, înfrumuseţând-o, cu un cuvânt – civilizând-o.

În cinci secole de cultură rumânească scrisă, primul moment de modernizare reală şi de sincronizare cu Occidentul  (mai avansat din orice punct de vedere: social-politic, cultural-ştiinţific, tehnologic) a venit abia  prin generaţia paşoptistă. Niciodată, probabil, nu vom gasi destule cuvinte de laudă spre a preamări această legendară generaţie, creatoarea României moderne. Un Heliade, un Ghica, un Bălcescu, un Brătianu, Goleştii, oameni de genială vocatie intelectuală şi fii ai unor neamuri nobile şi bogate, n-au pregetat să-şi abandoneze avantajul ascendenţei genealogice şi să se arunce în vâltoarea politicii militante, unde au luptat chiar şi contra partidei părinţilor lor când a fost nevoie, însă au scos ţărişoara la liman, au ridicat-o în 50 de ani cât alţii în 500 ! Mai încoace, un Maiorescu alături de faimoasa Junime, un Spiru Haret, un Iorga – la fel au facut. Din păcate, când tocmai ne agăţasem  ferm de pulpana Occidentului şi ne despărţisem de Orient în mod cât de cât rezolut, a căzut preste noi  stafia comunizmului şi ne-a atras din nou într-o altă dogmă, aparent contrară celei prin care călugării ne ţinuseră timp de secole cu capul în nori (în vreme ce enormele averi mănăstireşti se-ngrămădeau vârtos la picioarele sfințiilor lor), dar în fond de aceeaşi extracţie colectivistă, dezintelectualizantă şi utopică, singura deosebire fiind că activiştii de partid şi securiştii – preoţii şi călugării noii religii, ateiste – promiteau viitorul luminos „pe pământ, nu în gând”.  Cât de luminos va fi fost acel viitor, s-a văzut însă curând… oops.

Revenind la întrebarea iniţială: De ce n-a avut România o disidenţă notabilă, ci doar acte individuale de rezistenţă, voci izolate în oceanul de conformism supravieţuitor…?, un prim răspuns ar putea fi extras din scurtul excurs teoretic şi istoric de mai sus (de pildă, din întâmplarea că-n vreme ce noi ieşeam în faţa lumii, la 1821, cu porucicul Tudor Vladimirescu, îmbrăcat în cămaşa morţii doar spre a apăra drepturile norodului său contra tagmei jecmănitorilor (fanarioţi), iar nu de a-l scoate de subt o tutelă mult mai mutantă, turcească or muscălească,  lucru ce li se părea heroilor loco a fi peste poate atunci,  în acelaşi timp grecii lui Ipsilante – nu mai numeroşi şi nici mai viteji decât rumânii noştri – desfăşurau deja Eteria, războiul lor de independenţă naţională, pe frontul căreia se va jertfi – de ce oare ? – până şi poetul altei naţii, Lord Byron,  şi tot aşa,  în timp ce Vladimirescu fu trădat de căpitanii săi pentru un pumn de galbeni, Batalionul Sacru al celor 300 de tineri grecotei, crescuţi în cultul eroilor patridei lor glorioase, iar nu al  Căluşarului pastoral, n-a pregetat să înfrunte până la sacrificiul suprem ordia otomană de 100 de ori mai puternică) Alte răspunsuri, congruente cu cele de mai sus,  de altfel, pot fi extrase dintr-o simplă ochire a situaţiei din România comunistă, în comparaţie cu cea din unele ţări din fostul Lagăr (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia), în care dizidenţa a avut un cuvânt important de spus, iar acţiunea acesteia a facilitat procesul de tranziţie de la societatea totalitară la lumea liberă. Sunt trei lucruri care te frapează imediat la o astfel de analiză : 1) absenţa din România comunistă a tendinţelor anterioare reformatoare din interiorul partidului comunist (la ceilaţi au existat reformele lui Nagy, Kadar, Dubcek, chiar Jaruzelski) ; 2) absenţa cvasitotală a societăţii civile (la ceilalţi au existat  Solidaritatea poloneză, opoziţia de samizdat din Ungaria, Charta 77) ; 3) existenţa la noi a partidului unic (la ceilalţi a existat pluripartidism totuşi, chiar dacă formal). Însă după părerea mea absenţa dizidenţei organizate se datorează înainte de toate mentalităţii defetiste „vin ai noştri pleacă ai noştri” sau „capul plecat sabia nu-l taie„, adânc înrădăcinate de la opincă la vlădică (vezi transformarea peste noapte  în „cântăreţi ai vremurilor noi”  a elitei literare interbelice: Sadoveanu, Călinescu, Arghezi, Camil Petrescu etc., de dragul salvgardării operii estetice, cică), dar şi faptului că elita noastră socială şi politică a fost decimată în anii 50 într-o măsură mult mai mare decât în celelalte ţări (unii istorici dau cifra de 500 de mii de români de elită morţi la Canal sau în închisorile vremii), precum şi realităţii că România era singura ţară din fostul Lagăr Socialist integral înconjurată cu sârma ghimpată a „ţărilor frăţeşti„, aşadar total izolată de civilizaţia libertăţii. Asta, lăsând la o parte duritatea dogmatică a ultimului stalinist din Europa – Ceauşescu – ori faptul că Securitatea aborigenă, în care se prelinsese încet-încet (din pur conformism balcanic, vezi bine) aproape întreaga spumă a promoţiilor de absolvenţi iepocali, a dat dovadă de atâta odioasă competenţă şi omnipotenţă încât, iacătă, ajunsă la adânci bătrâneţi, este şi azi la putere în Ro – pe ici pe colo, prin părţile esenţiale, aloo… -, la 20 de ani de la căderea comunizmului în ţara lu Drakulo… oops.

ps. Prima parte a prologului (reluată cu revizuiri minore în articolul de faţă) a fost publicată aici.

 

34 răspunsuri to “Prolog la Povestea lui Ave (integral)”

 1. noradamian Says:

  Lucidă, amară analiză! Nu-mi fac iluzii, însă, că făcând cunostinta cu ea insăşi în toată nefericirea si nesimtirea ei, naţia capului plecat se va trezi din „somnul cel de moarte” spirituală… 😦

 2. AVP Says:

  Daca tu, care n-ai mai trecut de mult pe-aci, simtisi nevoia sa strabati ditamai hyperspatzii spre a-ti spune parerea in cestiune, inseamna ca realmente esti tare necajita din pricina conformismului de pomina al alor nostri… oops.

 3. Goldmundr Says:

  Da,AVP,
  ai un stil genial,unic,inconfudabil,personal,elegant si totusi de om normal,cultivat…,iar daca te-as citi,fara sa semnezi,dintr-un milion as ghici ca textul cu pricina e al tau!Si asta e atat de rar pe Pamant….

  Parerea mea este ca nu exista „un raspuns multumitor „la intrebarea „De ce n-a avut România o disidenţă notabilă, ci doar acte individuale de rezistenţă, voci izolate în oceanul de conformism supravieţuitor…?”Exista multe raspunsuri dupa un cataclism moral,social si interuman….Unele raspunsuri le-ai dat chiar tu.Altele vor veni.Eu cred ca(pe langa tot ce-ai spus)ar fi de exemplificat printr-un status quo din Europa Centrala care ne da peste cap,si anume cele doua Germanii din perioada Razboiului Rece:aceeasi cultura,acelasi trecut,acelasi popor de”poeti si filozofi”cum sunt ei descrisi de Ausland(strainatate).Eu nu zic ca nu conteaza apartenenta la o Biserica,eu nu zic ca nu conteaza reformatorii,revolutionarii pasoptisti sau poetii sacrificati pe altarul libertatii,eu nu zic ca nu conteaza cateva sute de ani de lupta pentru stiinta,civilizatie si libertate,insa ce-as putea spune despre „rdg-istul”mut,orb si surd,cu pleada lor cu tot de scriitori,poeti,dramaturgi,filozofi,compozitori si luptatori pentru libertate care au scris….Istorie Universala?! Eu am venit la inceputul anilor ’80 in RF Germania si stiu cum „traiau si munceau”oamenii din RDG si ce fel de „opozitie”aveau…..De-a lungul timpului cativa s-au declarat nefericiti si nemultumiti in „epoca de aur” a lor si au emigrat in RFG-atat!-nici tu Solidaritatea,nici tu miscarea unei primaveri (ca in Praga 1968)cu toate ca avantajele germanilor din lagarul comunist fata de polonezi sau cehi,erau imense!Sute de jurnalisti din RFG erau in „cealalta Germanie”permanent,germanii din est priveau zi de zi programele de tv din RFG(nici nu cunoasteau unde sunt posturile lor,locale,comuniste!!),adica din lumea libera.Acestia nu au nici o scuza.Si ca sa nu creada cineva de aici ca rdg-istii traiau mult mai bine decat romanii,cateva date:
  1-fructe exotice nu existau in magazinele din Germania comunista.Un tren care pleca din München spre Leipzig purta numele de „trenul banana”pentru ca sute de oameni aduceau rudelor lor din est,ba-na-ne!(in acea perioada,pe care si eu am prins-o!)circula un banc:de ce e banana indoita si nu dreapta?Ca sa ocoleasca RDG-ul)
  2-pt.un „Trabant”se astepta intre 12 si 15 ani!Pentru Wartburg era si mai dificil de obtinut.
  3-de multe ori nu se gaseau nici legume si fructe locale,decat in „sezon”!Multe produse purtau numele de „sub tejghea”,iar vanzatorii,ca peste tot in „raiul comunist”faceau „legea”!
  4-nu putine au fost cazurile de familii care au cerut doar sa paraseasca RDG pentru a se stabili in Vest si au fost arestati parintii,iar copiii au fost pur si simplu luati de Stat.La toti parintii care au trecut granita spre RFG fara copiii lor,acesti copii au fost dati la alte familii(!!) in unele cazuri nici azi nu se stie unde sunt acesti copii
  Etc,etc.
  Totusi,germanii din RDG nu au avut decat o miscare de protest,atunci in anul 1953,dupa care practic,nu au mai avut dizidenta.De ce?Putem gasi diferite raspunsuri,insa va fi f. greu sa fim si multumiti cu ele.

  Vreau sa spun ca dta,AVP ai exemplificat admirabil o parte din motive.Poate izolarea Romaniei si teroarea stalinista romaneasca au fost atat de groznice,incat au marcat negativ profund generatiile viitoare.Plecarea in massa a germanilor si evreilor din Romania comunista a mai fost un factor de simtamant tragic,de pierdere a unor legaturi cu lumea,de ramanere intr-o stare fara iesire,de paralizie.
  E greu sa explicam mentalitati,frici colective,lasitatea omniprezenta de atunci.E greu.

 4. Goldmundr Says:

  Frumoasa lucrarea domnului D.Grebu.Poate viziteaza din nou insula AVP-aici e Lumea!

  Adrian R Apostol

 5. stely Says:

  Buna seara,
  „Prologul la Povestea lui Ave „este integral ,un pic revizuit si bun de tiparit, ptru a ramine asa cum s-a planuit ,ca un raspuns ,o analiza ,un document ,o marturie ,o radiografie venita din partea aceluia care in mare parte si cu aceeasi luciditate a mai facut-o acum 30 de ani ,cind a lansat “Apelul catre Europa”..
  Atunci cind am citit “Apelul catre Europa ” am fost deosebit de impresionata de maturitatea ,profunzimea si complexitatea textului, menit sa ajunga la acea conferinta ,unde mai marii lumii libere occidentale erau chemati cu disperare si ca o ultima speranta spre a ajuta poporul roman sa iasa din „lagarul „comunist care devenea ptru AVE tot mai sufocant si imposibil de suportat . Aceasta radiografie fina a sufletului , a istoriei , culturii si traditiilor neamului romanesc era menita sa sensibilizeze occidentul de drama in care se zbate un popor care parea indobitocit de o doctrina care desi ii era straina o accepta din neputinta ,nestiinta ,dar mai ales de teama .
  „Prologul la Povestea lui AVE „este un document istoric despre cauzele neputintei ,a lipsei de curaj si de idealuri de libertate a unui intreg popor , cu precadere insa , a unei mici ,dar importante parti din societatea romaneasca -elita intelectuala.
  Eu nu ma exclud dintre cei vinovati si nici prin cap nu-mi trece sa arat cu degetul spre altii .Am fost si eu printre acei neputinciosi si resemnati care am coabitat cu sistemul ,desi il uram .Nu cred ca pot sa raspund la intrebarea :Ce as fi facut daca as fi fost printre cei solicitati de Viorel Padina sa semnez Apelul ? Mi-ar placea sa cred ca as fi semnat ,dar cum s-ar zice ,”in urma razboiului multi viteji se -arata” .
  Ceea ce ne ramine insa de facut ,acum cind am scapat in sfirsit de dictatura ,este sa acceptam ca inca ne mai lipseste solidaritatea si spiritul civic ,ca inca mai asteptam de la altii sa se expuna si sa se sacrifice ptru noi, ca inca ne mai lipseste onestitatea de a recunoaste meritele si contributia acelora care au facut ceva mai mult decit noi ptru binele general.
  Am spus cindva si am s-o mai spun si acum . AVP este primul care a avut curajul ,inteligenta ,responsabilitatea si maturitatea sa realizeze un document care era menit sa trezeasca mai intii intelectualitatea romana ,apoi pe sefii de state ai lumii occidentale. Nu a reusit si stim cauzele.
  Cred ca acest „prolog „si „Povestea lui Ave si a Securitatii „, sunt unicate .Cine crede altceva este liber sa ma contrazica,dar nu accept lipsa de argumente .

 6. stely Says:

  Goldmundr ,
  Raspunsul tau ,deosebit de realist si clar ,precum si aprecierile tale cu privire la „auctorul” Prologului la Povestea lui AVE , imi dau si mai multa siguranta si certitudine ca n-am exagerat si ca nici nu am fost prea sentimentala .
  M-ai facut deasemenea sa devin nitel mai iertatoare fata de mine vazind ca si in fosta RDG au fost aceleasi nenorociri acceptate si de ei ,din aceeasi neputinta si, de ce nu ,lasitate .
  Cred ca au contribuit la aceasta atit grozaviile razboiului cit si nenorocirile ce au urmat imediat dupa razboi.
  Eu cred ca generatia noastra ,a celor care am lasat sa se intimple toate acestea , avem o datorie mare fata de copii nostri. Aceea de a le povesti tot ceea ce a fost si totodata de a le cere sa fie mai radicali si mai curajosi ca noi ,spre a nu lasa sa se mai intimple nici o grozavie.

 7. AVP Says:

  @Gold, ai pus punctu pe i… Intr-adevar, RDG, cu date istorice, etnogenezice si culturale aproape riguros contrare Românicăi, a avut o rezistentza la comunizm chiar mai anemica decat a alor nostri (unde a existat totusi Rezistentza Armata din Munti, Lupeni 1977 si Brasov 1987, in afara unor haiducii antisistemice punctuale). Slaba rezistentza la comunism a germanilor ar putea fi echivalata cu slaba rezistentza la nazism, sa zicem. Si-atunci, ce se intampla ? 🙄 E vba de faimoasa cumintenie germana, de respectul legendar al mic-burghezului neamtz fata de autoritatea fuhrer-ului, oricine ar fi el: marele Bismark, micul caporal or tovarasu Honecker? 🙄 Or poate secretul consta pur si simplu in faptul ca unul din 60 redegisti era colaborator al STASSI, un instrument de represiune mai dur – se pare – si ca Securitatea? Oricum, sunt de remarcat similitudinile dintre RDG si Ro: absenta tendintelor anterioare de reformare din interior a sistemului si absenta societatii civile, care se pare ca sunt conditii sine qua non pentru nasterea si dezvoltarea disidentei, apoi a rezistentei anticomuniste.

  @Stely, nu cred ca lucrurile sunt – in ceea ce ma priveste – atat de lineare… Ar fi prea mumos sa poata fi adevarat, n-asa…? 🙄 Personaju despre care vbesti tu e un mit, precum punctu matematic din realitate sau ca Dzeul istoric… oops Sigur ca si io am cultivat – din diverse motive – mitizarea poeselului, dar sa nu exageram, drea… 🙂

 8. AVP Says:

  Cu privire la situatia din RDG, sa nu uitam alte cateva lucruri:

  – RDG s-a aflat tot timpul subt ocupatie sovietica, servind ca amplasament pentru armele sale nucleare si ca punct direct de contact in caz de conflict ; drept urmare, cetatenii sai s-au aflat sub o dubla si dura supraveghere: a STASSI si a KGB;

  – elita politica prusaca fusese practic masacrata integral in urma rasboiului castigat (in ceea ce-i priveste pe germanii din Est) de Stalin si URSS („bastionu pacii e”);

  – cat il priveste pe neamtul de rand, el se prajise deja mult prea mult, sireacul, in urma experimentului nazist, ca sa mai scoata capul de la cutie, in vreun fel sau altul si indiferent in ce sens.

  Pot fi, desigur, si alte multe cauze strict locale or temporare, care mie – ce n-am vizitat ca lumea nici macar Oltenia mea…oops – imi scapa, evident.

 9. galani Says:

  De acord cu Stely, numai am aproape nimic de adugat, decat ca-l voi populariza. Felicitari autorului.

 10. stely Says:

  AVP,
  Eu am zis asa :
  „Cred ca acest “prolog “si “Povestea lui Ave si a Securitatii “, sunt unicate .Cine crede altceva este liber sa ma contrazica,dar nu accept lipsa de argumente ”
  ..iar tu m-ai contrazis .. Astept argumentele. 🙄
  Da,este posibil sa fie asa cum spui tu, ca esti un „mit” ,dar singura scuza pe care o accept este aceea ca nu am mai cunoscut ceva asemanator .”Mitul poeselului „pe care ti l-ai „cultivat ” este consecinta informatiei prin internet si a aceleiasi tendinte avangardiste si curajului tau de a infrunta mentalitati invechite si idei preconcepute. Eu am fost aceea care ti-am venit in intimpinare si care te-am urmat .Poate ca in subconstientul meu , am aceleasi tendinte ,dar desigur cam „necultivate” si nici un pic talentate .. 😳
  p.s.Si ,da… astept si alte opinii..

 11. stely Says:

  Uff! Era cit pe-aci sa accept cu jena ca am exagerat ..
  Multumesc, @galani ,ptru ca mi-ai redat increderea in capacitatile mele de discernamint si obiectivitate !

 12. Goldmundr Says:

  Nici Tito n-a fost mai breaz,cu toate ca a urmarit o politica cu adevarat independenta de Moskova si o politica externa de „nealiniere”,de neutralitate si de libera circulatie a oamenilor tarii(care politica a adus un real castig material pentru Jugoslavia.)Si totusi,atunci cand croatii au crezut ca sunt mai liberi(…)au aparut reviste si ziare mai libere la Zagreb.Studentii au demonstrat ub Zagreb pentru o autonomie a Croatiei.De unde si „Primavara Croata”,din anii 1970 1971.Regimul de la Belgrad a reactionat precum oricare alt regim comunist,criminal,ca peste tot:arestari,crime,intimidare,tortura,mai multa politie politica….
  Un croat mi-a povestit de curand ca acea primavara a intrat in istorie ca „Primavara rosie”din cauza sangelui varsat atunci de croati.Cam atat acum despre „liberala”si frumoasa fosta Jugoslavie.Comunismul a fost peste tot la fel de criminal.Ce sa mai vorbim despre China,cu o istorie de mii de ani,cu o cultura uriasa si o….”Revolutie culturala”in care au fost omorata,batjocorita in public si eliminata cea mai mare parte a elitei chineze,de multe ori un om era scuipat si batut doar pentru ca purta ochelari(ca la kmerii rosii!!),sau ca era…profesor….
  Romanii n-au fost nicodata in situatia Chinei comuniste sau a coreenilor din Nord.Am stat de vorba odata cu un student cubanez(in Bucuresti,acum…35 ani)Mi-a spus ca „la voi e bine, e un fel de capitalism(mandatarii)ca sunt cladiri moderne(in Bucuresti),o oarecare…”libertate”-i-am spus ca e nebun!-si a ras.El venea din…Cuba.

  La noi a fost iadul,a fost cumplit,dar nu a fost mult diferit decat in alte parti unde a patruns comunismul. Dezamagirea inteligentei Europei de Est au fost …tocmai socialistii si comunistii occidentali,elita occidentala care ne povestea noua …despre „realizarile socialismului”-canaliile!
  Diferenta intre romani si polonezi a fost este si va fi.Sunt popoare diferite.La fel oricare alta comparatie,iar daca ajungem sa ne intrebam de ce la noi a fost atat de gri si salbatec,este ca noi suntem romani si nu cehi,croati sau unguri.am mai avut si ghinionul urias cu un Iliescu…….
  Sa vedem ce avem bun in noi,ce calitati avem si ce putem face sa devenim mai …buni.
  Doamne ajuta!
  Adrian R Apostol

 13. AVP Says:

  Problema e, intr-adevar, foarte complexa si sunt convins ca fiecare participant la forum poate veni cu argumente noi, pro sau contra. Insa din pacate io tre sa ma retrag. Mi s-a spus ca daca nu stau la orizontala, n-am nicio sansa sa mi se dezumfle genunchiu & gamba fara operatie… oops. Iar operatie n-am cum sa fac, atata timp cat adeverinta de la servici nu-mi va fi vizata de CNAS (nu CNSAS, caci acolo n-as avea probleme, aloo…) Din nefelixire, in Ro, poti sa fii tu si unic hero, caci branza e pe bani, ca drakulo… 👿

  Pe maine, my friends.

 14. Riddick Says:

  Bună seara!

  Quel dommage (pour les naifs…) – agentul Bolek, aka Lech Walesa, pierde procesul:

  Lech Walesa a pierdut procesul împotriva ziaristului care l-a acuzat că a fost colaborator al poliției secrete SB

  Fostul preşedinte al Poloniei, Lech Walesa a pierdut astăzi un proces împotriva jurnalistului care l-a acuzat că în timpul erei comuniste ar fi fost informatorul Serviciilor Secrete. Un tribunal din Gdansk a decis că jurnalistul Krzysztof Wyszkowski, și el fost membru al Solidarității, şi-a exercitat dreptul la libera exprimare atunci când a făcut comentariile, calificate drept defăimătoare de Walesa. Verdictul subliniază, în același timp, că tribunalul nu se pronunță asupra fondului disputei dintre cei doi.

  http://www.europalibera.org/archive/news/20100831/445/445.html?id=2144698

  Bolek trebuia să vegheze să nu scape lucrurile de sub control în Gdansk/Gdynia. Nu-i de mirare că s-a dus cu Tusk şi Putin la Katyn pe 7 mai.

 15. Barbatsoi de la Parter Says:

  Si totusi, cred ca in afara de enumerarea influentelor pacatoase asupra populatiei romane (ortodoxism, osmanlism, fanariotism, muscălism or comunism) ati fi putut sa le enumerati si pe cele (putine) benefice, laudabile, si anume, in principiu, luptele impotriva influentelor negative: dorinta de unire, pasoptismul.
  Deci poporul roman nu e neaparat de blamat ca este asa cum este, ci, mai degraba, istoria, care ne-a dat ce ne-a dat. Ar trebui sa analizam si aspectele pozitive din trecutul neamului, in opozitie cu cele negative, si sa gasim cai de a merge din nou spre bine, spre pozitiv. Cred ca momentul actual este destul de prielnic pentru asa ceva. Exista deja destui tineri intelectuali scoliti prin tarile civilizate, care ar putea pune de un partid nou, care sa se ghideze dupa principii constructive, patriotice cu adevarat.
  Cu alte cuvinte, cred ca trebuie reinviat patriotismul pasoptist, si cred ca avem cu cine, deja !

 16. Barbatsoi de la Parter Says:

  P.S.
  Scuze, am scris comentariul de mai sus inainte sa termin de citit tot textul. Se umflase tarita in mine …

 17. Sorin ILIESIU Says:

  Prin “Apelul către Europa” din 1980-81 şi prin samizdatul “NU!” din 1981, Dl Viorel Padina a salvat onoarea intelectualilor români învinşi de regimul comunist cel mai sever din Europa postbelică.

  Începând din 22 Decembrie 1989, Dl Viorel Padina trebuia să fie un Vaclav Havel al României.

  Nici acum şi nici peste câţiva ani nu ar fi prea târziu.

  În 1992 şi în 1996, CDR trebuia să-i propună dlui Padina să candideze la Preşedinţie din partea CDR. Dar cred că Seniorul Coposu nu auzise de dl.Padina. Dacă România ar fi avut măcar 4 ani un Preşedinte precum dl Padina, acum eram cu foarte mult peste ce suntem.

  Dă Doamne mintea românului de pe urmă!

  Securitatea neocomunistă a avut foarte mare grijă ca Dl Padina să fie necunoscut compatrioţilor săi. Eu am auzit în trecere doar de numele dânsului abia cu ocazia publicării Raportului Tismăneanu.

  Nimic nu a funcţionat atât de bine în România, în ultimii 65 de ani, ca Securitatea.

 18. horatiu Says:

  Domnule Iliesiu ,
  Cu tot respectul cuvenit , nu aveti impresia ca ati sarit un pic calul ?
  Pai daca dvs. ati auzit de Viorel Padina abia de curand (ca dizident) pai noi ceilalti cum sa fi auzit?
  Si totusi e cam mult !
  Chiar si pentru dvs.
  PS.
  Introducerea Seniorului Coposu in ecuatia asta este cel putin fortata mai ales ca dvs. l-ati cunoscut foarte bine!

 19. AVP Says:

  @Vladimir Tismaneanu, @Sorin Iliesiu : multumesc pt mumoasele si prietenestile aprecieri.

  In plus, pt prietenul Sorin Iliesiu, declar clar si raspicat ca io sunt poet (poesel, cum imi zic unii), nu politician, si asa voi ramane in veci, aloo… Cele mai bune alegeri de Cap de sat, pardon, de Stat pe care le putea face Romanica, hic et nunc, sunt cele care s-au facut, normal, si care puteau fi alese in real de boboru actual (din care face parte inclusiv Securitatea aia omnipotenta si supercompetenta, aloo) Restul e Virtualitate, adica – pana una alta – totu sau nemic… oops. Sa nu uitam ca si Goma a fost propus la un moment dat la presedintie, lucru ce i s-a parut chiar si lui bizar, din moment ce pana la urma singurel s-a recuzat si-a ales sa ramana paznic de far ; si – in alta ordine de idei, hey – sa nu uitam ca despre heroul Poloniei, devenit sef de stat acolo la ei, s-a spus de fapt (asa cum ne reaminteste my friend @Riddick) ca nici n-ar fi fost Walesa, daca n-ar fi fost, mai dinainte, Bolek. Sau Lolek ? 🙄

  In rest, cum zice Baltag, in niste mumoase versuletze:

  Bântuie luna. E-o toamnă
  a frunzelor din capitel.
  În stânga tace Horatio
  sau numai o parte din el…

 20. stely Says:

  Buna dimineata,
  Intru putin sa va salut ,dar mai mult ,sa -mi exprim bucuria ptru aprecierile excelente venite din partea celor doi intelectuali de elita -V.Tismaneanu si S.Iliesiu – care au contribuit si inca mai contribuie la demascarea regimului totalitar comunist -ca odios si criminal.
  Am notat deasemenea cu ” excelent ” si textul domnului V.Tismaneanu care se afla pe blogul dinsului.O analiza care vine sa dea amploare ,dar si mai multa valoare „Prologului la Povestea lui AVE ” .
  Sunt intrutotul de acord cu ideea si chemarea lansata de @Barbatsoi ..,de a-i mobiliza si a-i incuraja pe tinerii intelectuali romani , scoliti „in tari civilizate si democratice,dar si in tara , ptru „reinvierea pasoptismului” ,a responsabilitatii,a solidaritatii si patriotismului adevarat si curat.
  Asa cum spuneam , ne revine datoria de a-i gasi si a-i promova ca lideri ,pe cei mai buni ,cu chemare ptru reforma si modernizare,iar lor le revine datoria sa si le asume cu indrazneala si curaj .

 21. pP Says:

  ,,Începând de mâine, pe parcursul mai multor episoade, EvZ vă prezintă documente şocante din arhivele Securităţii despre viaţa scriitorilor din perioada comunistă. ,,

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/petru-romosan-drama-unei-turnatorii-cu-homosexuali-904738.html

 22. GolmundR Says:

  Mai aveti prieteni si cunoscuti?

  As dori sa preiau o idee pe care a lansat-o domnul Sorin Iliesiu.
  M-am intors de curand din Bucuresti,obosit,stressat,dar mai ales …dezamagit.
  In Bucuresti cunosc mai multi carturari,bibliofili,oameni cu adevarat culti.Unul dintre ei este un var de-al meu,care cunoaste si politica(a publicat si cateva articole politice la ziar),insa tevatura si grija zilei,se pare,termina si pe omul deosebit.L-am intrebat de AVP,poetul,dizidentul Viorel Padina….Nu auzise de el!L-am intrebat de domnul Sorin Iliesiu-nu auzise,decat vag!Am crezut cam imi fuge pamantul de sub picioare,am simtit cum raman fara argumente si speranta.Acesti oameni erau speranta mea intr-o Romanie moderna,informata,democrata,insetata de Dreptate si Adevar,insa am putut constata ca in tara s-a instaurat o nepasare fata de actul politic,fata de oamenii care vor sa schimbe lumea in bine,o letargie generala.Oamenii se blazeaza timpuriu…Cu cine,doamnelor si domnilor,cu cine sa schimbam lumea?!Patetic?!Lumea se afla intr-o vesnica schimbare,numai ca directia o traseaza cei care sunt interesati s-o faca si de obicei acestia nu sunt cei mai buni…
  Intre timp acesti oameni deosebiti mi-au spus ca citesc blogul domnului Viorel Padina.Va rog intrati aici si discutati,expuneti-va parerile….Invitati prietenii,rudele,copiii,sa devina activi,sa participe la discutii.
  Schimbul de idei este benefic pentru toata lumea.
  Adrian R Apostol

 23. constantin constans Says:

  @all
  DOMNILOR,
  V.PADINA & .V.TISMANEANU

  ,,Abordându-mă cu onoranta propunere de a-mi publica însemnările despre experienţa “Apelului către Europa”, din 1980-81, Vladimir Tismăneanu m-a provocat, între altele, să răspund la asemenea întrebări, precum: “De ce nu a avut România disidenţă ? Sigur, au fost voci izolate, perfect respectabile. Dar de ce a lipsit acţiunea colectivă? De ce a eşuat Mişcarea Goma? Au existat mişcări muncitoreşti, dar de ce nu s-a solidarizat intelgentsia cu ele (VJ, SLOMR, Brasov) ? De ce nu a devenit Cenaclul de luni echivalentul lui Jazz section din Cehoslovacia ? De ce n-am avut un KOR? Era PCR mai perfid dacat PMUP? Era Securitatea omnipotenta? De ce nu a creat Apelul tau o tache d’huile ?”,,
  …………………………………………………………

  Am o ideie! (cartile pot fi scrise si altfel)

  DIALOG LIFE /

  Propunerea Domnului Tismaneanu de a publica inseminarile despre ,,APELUL CATRE EUROPA,,este laudabila.
  Aceasta carte (daca o editura.ro o v-a publica)ar putea sa fie chiar f.interesanta (chiar unica) daca va fi publicata sub forma unui DIALOG VLADIMIR TISMANEANU & VIOREL PADINA.
  (dialog cu intrebari SINCERE& pertinente si raspunsuri la fel de SINCERE)
  ACEST DIALOG POATE FI REALIZAT ,,LIFE,, chiar pe acest blog pe durata a doua saptamini par ex.(daca partile cad deacord, topicul acesta trebuie pastrat doua saptamini)

  Este posibil sa asistam si la alte interventii f.interesante.
  Bineinteles ca intervenantii trebuie sa respecte cu strictete acest AVERTISMENT:
  ……………………………………………………………………………………
  ,,Pe acest blog sunt cu desavarsire interzise manifestarile antisemite, rasiste, xenofobe, fundamentaliste, totalitariste si agresive. Forumistilor care vor incalca aceste reguli nu li se vor publica
  interventiile pe ACEST BLOG,,
  …………………………………………………………….

  vA ASIGUR CA VOM ASISTA LA UN EXPERIMENT UNIC in cea ce priveste constructia unei carti.
  (Experimente de Dialog ,,Tete-a-tete,,sau par mail s-au facut deja)
  apoi,
  MATERIALUL POATE FI PUBLICAT pe suport de hirtie in max.o luna de zile.(daca exista VOINTA si CURAJ,-bineinteles)
  DACA ACEST DIALOG ESTE FACUT INTRADEVAR CU SINCERITATE,sunt CONVINS ca aceasta CARTE va avea un SUCCES IMENS.
  (numai lucrurile facute cu SINCERITATE&TALENT pot avea sansa SUCCESULUI.(vezi HERTA MULLER°))
  CRED CA LUMEA s-a cam saturat sa aiba SENZATIA ca este MINTITA (s-a cam saturat de produsele marketizate LOCO in laboratoare obscure,s-a cam saturat de disidenti marketizati,scriitori marketizati,
  critici marketizati,artisti marketizati,politicieni marketizati,isorici marketizati,sociologi marketizati,jurnalisti marketizati,capitalisti LOCO marketizati etccccc!!!)
  S-A SATURAT SA FIE ,,roulé dans la farine,,cum spune francezul.
  ………………………………………………………………
  PS:
  poate trebuie puse si urmatoarele intrebari:
  DE CE INTELECTUALITATEA LOCO A PREFERAT SA FACA DISIDENTA DIN EXTERIOR?
  DE CE AU INCEPUT SA APARA DIN IANUARIE 1989, O PUZDERIE DE DISIDENTI LOCO?
  AU FOST MONITORIZATE SI INFLUENTATE ACTIUNILE ,,disidentei,,LOCO & EXTERNE?
  DACA DA,de CINE?
  CREDETI CA RASPUNSUL SE AFLA IN ,,La toile de l’araignée,,a celor aprox.100 0000 de dosare nedesecretizate?
  ……………………………………………
  PSS/
  CE SE MAI POATE FACE? ( ce ar mai putea interesa publicul .RO & EXTERN? )
  UN DIALOG HERTA MULLER & VIOREL PADINA (ar putea fi muuuuuuult mai interesant decit un dialog PLESU & HERTA MULLER sau LIICEANU & HERTA HERTA MULLER°-NUMAI asa este posibil sa se faca
  distinctia intre optzecisti si generatiile anterioare,intre ,,obsedantul deceniu & RESTUL SITUATIUNII.°)-eu(si nu numai) as fi f.interesat (iar cei tineri ar putea intelege CHESTII°sau ,,chestia cu trestia,,asa cum ii place PADINEI sa spuna)
  filme DOCUMENTARE despre HERTA MULLER,PADINA,OPTZECISTII,/,,OBSEDANTUL DECENIU si optzecistii,,(portretul robot al artistului sau al intelectualului optzecist.ro este totalmente diferit fata de portretul robot al artistului sau al intelectualului.ro al anilor 70-80°,à mon avis!)

  ATENTIE DOMNULE ILIESIU!/
  HERTA MULLER VA FI IN TARA PE DATA DE 26-27 sept.(parca?)-poate reusiti s-o convingeti.

  SUCCES!
  al dumneavoastra,
  c.constans

 24. constantin constans Says:

  pardon!
  intelectualului.ro al anilor 60-70°
  scuze.

 25. constantin constans Says:

  +
  PARDON!
  ,,celor aprox.100 0000,,
  ase citi ,,celor aprox.100 000,,
  inca o data scuze.
  ps:
  este posibil sa mai fie si alte grseli facute in graba.

 26. Goldmundr Says:

  Domnule cc,
  nu te ma scuza(daca nu e vorba de cifre..).Eu fac o mie de greseli.Asa e cu omul grabit,care din pacate nu poate reciti tot ce scrie in viteza.Ne impartim si noi cum putem.
  In rest ai idei interesante.Idei avem,insa traducerea lor in practica….
  Ma doare capul si asta se numeste migrena de Romania

 27. cc Says:

  @Goldmundr
  imi pare rau,nu dumneavoastra ati fost vizat.
  ,,In rest ai idei interesante.Idei avem,insa traducerea lor in practica….,,

  am propus o ideie ,2,3 domnilor VP,VT,Sorin I.
  despre VOINTA va rog sa nu ma intrebati pe mine.
  SCUZE!
  pe mine nici macar capul nu ma doare.

 28. constantin constans Says:

  Domnule @Goldmundr,
  v-am raspuns.
  este posibil ca FANTOMET sa fi inghitit raspunsul meu.
  hai pa!

 29. stely Says:

  Am adus aici citeva raspunsuri date de V.Padina ,intr-un( ? )interviu si la unele intrebari adresate de mine ,ptru a-l lamuri pe @Horatiu si pe altii care sustin ca si el că S.Iliesiu „a sarit calul „cind a scris despre ce ar fi trebuit sa faca Seniorul Coposu , daca cineva i-ar fi vorbit despre AVP.
  S.Iliesiu spune asa:
  „În 1992 şi în 1996, CDR trebuia să-i propună dlui Padina să candideze la Preşedinţie din partea CDR. Dar cred că Seniorul Coposu nu auzise de dl.Padina. Dacă România ar fi avut măcar 4 ani un Preşedinte precum dl Padina, acum eram cu foarte mult peste ce suntem”
  @horatiu ,
  Iata aici un argument la faptul ca eu consider că S.Iliesiu nu a „sarit ” nicidecum „calul ” ,prin ceea ce a scris si gindit.
  Iata raspunsul lui AVP la acel interviu :
  „Povestea lui Ave şi a Securităţii a continuat însă până pe data de 12 decembrie 1989, când s-a prezentat la mine la Corabia un emisar al colonelului Raţiu de la Bucuresci (col. Raţiu, pe care îl cunoscusem în 1980-81, pe vremea când era şef al Securităţii Olt, era în 1989 şeful Direcţiei I, informaţii interne, din DSS şi omul care urma să fie ofiţer de serviciu pe întregul Minister de Interne, în zilele de 21 şi 22 decembrie, atenţie…), care-n biroul şefului securităţii locale a vrut să testeze, mai mult ca sigur, eventuala mea disponibilitate şi capacitate de a adera la „revoluţia” ce se pregătea, însă eu i-am dat de înţeles perifrastic – aşa cum şi ei îmi vorbeau, vezi bine – că nu mă interesează aşa-ceva… Cam asta e..”

  „De-un paregzamplu, unul dintre motive îl putem afla, în cazul de faţă, prin deducţie, aşa cum Le Verrier a prezis existenţa planetei Neptun prin observarea fluctuaţiilor orbitei Mercur: şi anume, ştiind de-acuma că poeta Angela Marinescu a fost purtătoarea de cuvânt a „celor 18 tineri scriitori”, ajunsă la Paris, la Monica Lovinescu, chiar „în preajma Revoluţiei”, în decembrie 89, şi unde, ca ieroul de la Maraton, a apucat să şoptească „am învins!”, deşi la Bucuresci încă nici nu-ncepuse bine „revoluţia” Secu-lui, putem deduce cam ce planetă reprezintă, la urma urmei – însă de când…?, aceasta-i întrebarea… – şi ea… Întreb şi io, nu dau cu paru’…”

  Aici este raspunsul lui AVP la intrebarea pusa de mine :Ce s-a fi intimplat daca ar fi acceptat „invitatia” colonelului Ratiu ?

  ..” probabil .. as fi fost invitat .. in faimosu CFSN, asa cum a fost anuntat de “parintele revolutiei” in seara zilei de 22.12.1989 (deci peste numai 10 zile de la intalnirea mea cu emisaru dlui col.Ratiu…), a carui componenta o putem observa aici: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, László Tőkés, Dumitru Mazilu, Dan Deşliu, general Ştefan Guşă, general Victor Atanasie Stănculescu, Aurel Dragoş Munteanu, Corneliu Mănescu, Alexandru Bîrlădeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu Voican Voiculescu, Dan Marţian, Mihail Lupoi, Gheorghe Voinea (general), căpitan de rangul I. Emil Dumitrescu, Vasile Neacşa, Cristina Ciontu, Marian Baciu, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Paul Negriţiu, Gheorghe Manole, Vladimir Ionescu, Adrian Sîrbu, Constantin Cîrjan, Géza Domokos, Magdalena Ionescu, Marian Mierlă, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Valeriu Bucurescu si, ultumu de pe lista, cu voia dvs., Ion Iliescu…
  Mai tarziu as fi ajuns si io primar, prefect sau baremi ministru al justitiei, ca fostu meu coleg Valeriu Stoica sau ca fostu procuror M.Macovei, mey, sau, daca m-as fi marginit la vanarea unor rezultate in lumea literara, as fi phootut ajunge redactor-sef sau adjunct la “Contrapunct”, ca Liviu Ioan Stoiciu sau Ion Bogdan Lefter, vicepresedinte la Uniunea Scriitorilor, ca F.Iaru, beneficiar al unui apartament in Centru Civic, ca Angela Marinescu, Paul Daian (turnatorul meu) sau Ion Stratan (Dzeu sa-l ierte!), titular al Premiului National si al multor alte premii, burse si subventii, ca Al.Paleologu, miliardar ca C.Vlasie, sef de local ca Eugen Suciu, decan la Filosofie ca Romulus Brancoveanu, director al IICCR ca M.Oprea – de ce nu ? – sau membru CNSAS ca Dinescu et aliis ejusdem farinae…

  Dar io nu sunt decat ceea ce a vrut destinu meu sa fiu, mey, vezi bine…”

  Aici am adus un fragment dintr-o scrisoare adresata lui N.Manolescu privitor la faptul ca ,desi cistigase un concurs de poezie cu „Poemul de Otel” ,editura Cartea Romaneasca nu s-a achitat de obligatia de a i-o publica, motiv ptru care a dat-o in judecata in 1985 .

  …”…aşa cum i-am spus chiar lui N. Manolescu într-o scrisoare care sună strict aşa: „Corabia, 03.04.1985 // Iubite Maestre,//În curând voi porni proces împotriva Cărţii Româneşti, proces simbolic, vezi bine, căci nu-mi fac iluzia că voi obţine de la justiţia orei ceea ce n-am obţinut de la confraţii clipei… Procesul ăsta-i pentru mai târziu (ştiu eu cât de târziu): când se va dezvălui cum, în chip firesc, poetu’ ăla a fost incompatibil, absolut de neatins cu talpa iadului (şi nu pentru că ar fi fost asta prea rea, odioasă, ci pen’ că e aiuritor de proastă, de urâtă), şi nu pentru că el ar fi vrut aşa, dar pentru că totul îl chema la aşa ceva: norocul,fapta,soarta..”

  Prin urmare @Horatiu sper ca te-am convins că V.Padina, ar fi putu fi „altcineva” la ora actuala ,dar ca el nu si-a dorit ,n-a vrut ,ptru ca ăsta i-a fost :”norocul ,fapta ,soarta „lui..
  Astazi ,acelasi V.Padina spune asa:
  „In plus, pt prietenul Sorin Iliesiu, declar clar si raspicat ca io sunt poet (poesel, cum imi zic unii), nu politician, si asa voi ramane in veci, aloo… Cele mai bune alegeri de Cap de sat, pardon, de Stat pe care le phootea face Romanica, hic et nunc, sunt cele care s-au facut, normal, si care puteau fi alese in real de boboru actual (din care face parte inclusiv Securitatea aia omnipotenta si supercompetenta, aloo”

  Inteleg de aici ca Seniorul Coposu „l-a ales” pe E.Constantinescu pe care n-a mai apucat sa-l vada …”invins” de securitate .. Cred si eu ca si S.Iliesiu că – V.Padina- ar fi murit cu ei de git si nu s-ar fi lasat invins ca E.Constantinescu..

 30. stely Says:

  @horatiu si …
  Acesta este interviul despre care vorbeam .Asta in caz ca nu l-ati citit pina acum .

  http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1607&Itemid=112

 31. AVP Says:

  Azi n-am prea putut participa la forum, insa maine sper sa lansam un topic nou.

  Deocamdata, un anunt important:

  Comunicat al Asociaţiei 21 Decembrie 1989 & Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

  Joi 2 septembrie 2010 orele 12:30 la sediul Asociaţiei 21 Decembrie 1989, strada Batiştei nr. 24 A, va avea loc o Conferinţă de presă având ca subiect publicarea on-line a RAPORTULUI-RECHIZITORIU despre FRATRICIDUL din 13-15 iunie 1990 (versiune 2010) elaborat de Asociaţia 21 Decembrie 1989 (preşedinte: Teodor Mărieş) – departamentul pentru analiza crimelor neocomunismului în România, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (preşedintele Consiliului ştiinţific: prof.dr. Vladimir Tismăneanu – membru de onoare al Asociaţiei 21 Decembrie 1989; preşedinte executiv: prof.dr. Ioan Stanomir – membru de onoare al Asociaţiei 21 Decembrie 1989).

  Raportul-rechizitoriu a fost coordonat de conf.dr. Sorin Ilieşiu, membru de onoare al Asociaţiei 21 Decembrie 1989 şi dr. Alin Rus, antropolog, membru de onoare al Asociaţiei 21 Decembrie 1989.

  * În cadrul conferinţei de presă va fi prezentat Raportul-rechizitoriu.

  * Vor fi aduse la cunoştinţa presei probe inedite, cutremurătoare, ale bestialului fratricid din 13-15 iunie 1990.

  * Exemplarul nr.1 al Raportului-rechizitoriu va fi înmânat Preşedintelui României care trebuie să fie garant al statului de drept, al respectării Constituţiei, inclusiv al înfăptuirii Justiţiei.

  La conferinţa de presă vor participa:

  * Dr.Bogdan Cristian Iacob – secretar ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
  * Conf.dr. Sorin Ilieşiu – coordonator al Raportului-rechizitoriu, împreună cu dr. Alin Rus, antropolog.
  * Teodor Mărieş – preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989

  Pe maine.

 32. pP Says:

  buna ziua!
  aveti aici un doc.f.interesant.
  eu l-am vazut aseara pe ARTE 7
  ,,La face cachée du pétrole,,

  http://videos.arte.tv/fr/videos/la_face_cachee_du_petrole-3390834.html

  clikati pe imagine !
  SPER SA MEARGA si DE LA VOI.

  PT. petro-liberalii ro.naivii .ro,SORIN ILIESIU(ca estetica n’est ce pas?),si nu in ultimul rind pt.@Riddick (notre doc.putin cam exaltat)&PATRICIU OMul pus acolo.(de cine?…NU STIU!)

 33. AVP Says:

  Postare noua.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: